คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 3

กิจกรรม คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ก็ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว. ซึ่งก่อนนี้ได้ส่งมอบเงินบริจาคคือ

ครั้งที่ 1. มูลค่า 3,570,000.00 บาท. (ดูภาพบรรยากาศได้ที่ Link นี้ --> https://www.nmec-conveyor.com/17054093/little-hero-csr-year-1 ) 

ครั้งที่ 2. มูลค่า 1,550,000.00 บาท. (ดูภาพบรรยากาศได้ที่ Link นี้ --> https://www.nmec-conveyor.com/17054103/little-hero-csr-year-2 )

ซึ่งในครั้งที่ 3 นี้.จัดตั้งภายใต้ความมุ่งมั่นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกแก่สังคมและแสดงพลังเด็กและเยาวชน ให้สังคมเห็นว่าพลังการรวมตัวของเด็กและเยาวชน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยที่บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด.เป็นหนึ่งในผู้จัดงานในครั้งนี้.เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม ผ่านการทำกิจกรรมของเด็ก โดยให้การสนับสนุนทางด้านความคิด, กำลังการ และเงินทุน

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. ส่งเสริมให้เด็กๆ (ชั้นอนุบาล จนถึง ม.6) มา เป็น HERO
  2. มาร่วมกันทำความดีผ่านการทำกิจกรรมกับภาคธุรกิจในแต่ละแบรนด์
  3. ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก
  4. เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงจากการทำกิจกรรม

รายได้จากการทำกิจกรรม คบเด็กสร้างโรงพยาบาล.หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมทั้งหมดที่เข้าร่วมแคมเปญ จะนำไปร่วมสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมการให้บริการประชากรราว 6.7 ล้านคน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโมฯ ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีพื้นที่แออัด คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งยังอยู่ไกลจากห้องผ่าตัด และต้องให้บริการทั้งตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินทั้งใน และนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมากแก่ผู้ป่วย และญาติที่มารอรับการรักษามากกว่า 1 แสนรายต่อปี