คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 1

( พิธีมอบเงินคบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 1 )

เป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น

3,570,000.00 บาท

( สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ต้องกราบขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน Brand Best Conveyor Center ของเราในครั้งนี้ด้วยครับ

หากมีกิจกรรม #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 2 (เร็ว ๆ นี้ ) ทางเราจะรีบประชาสัมพันธ์ไปให้นะครับ. 

---------------------------------------

     กิจกรรม คบเด็กสร้างโรงพยาบาล ปี 1 จัดตั้งภายใต้ความมุ่งมั่นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกแก่สังคมและแสดงพลังเด็กและเยาวชน ให้สังคมเห็นว่าพลังการรวมตัวของเด็กและเยาวชน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ โดยที่บริษัท เอ็น เอ็ม อี ซี จำกัด.เป็นหนึ่งในผู้จัดงานในครั้งนี้.เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม ผ่านการทำกิจกรรมของเด็ก โดยให้การสนับสนุนทางด้านความคิด, กำลังการ และเงินทุน

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. ส่งเสริมให้เด็กๆ (ชั้นอนุบาล จนถึง ม.6) มา เป็น HERO 
  2. มาร่วมกันทำความดีผ่านการทำกิจกรรมกับภาคธุรกิจในแต่ละแบรนด์
  3. ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออก
  4. เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานจริงจากการทำกิจกรรม 

 

รายได้จากการทำกิจกรรม คบเด็กสร้างโรงพยาบาล.หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมทั้งหมดที่เข้าร่วมแคมเปญ จะนำไปร่วมสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมการให้บริการประชากรราว 6.7 ล้านคน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโมฯ

ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีพื้นที่แออัด คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งยังอยู่ไกลจากห้องผ่าตัด และต้องให้บริการทั้งตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินทั้งใน และนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมากแก่ผู้ป่วย และญาติที่มารอรับการรักษามากกว่า 1 แสนรายต่อปี