Free Roller Conveyor

     ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไมใช้กำลังขับ ( Free Roller ) ลูกกลิ้งชนิดนี้มีใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท หลักการทำงานโดยทั่วไปจะอาศัยพลังงานศักย์ที่เกิดจากแรงดึงดูดของโลก ( Gravity ) โดยการวางโครงที่ยึดลูกกลิ้งปล้ายด้านหนึ่งเอียงต่ำลง หรือหากอยู่ในแนวราบก็จะอาศัยแรงผลักดันจากเครื่องมืออื่น หรือแรงงานคนเป็นต้นกำลังให้วัสดุเคลื่อนที่บนชุดลูกกลิ้งนั้น เนื่องจากลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้จะหมุนรอบตัวเองได้อย่างอิสระต่อกัน และที่ตัวลูกกลิ้งจะไม่มีชุดขับใด ๆ จึงมีชื่อเรียกลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้ว่าลูกกลิ้งลำเลียงแบบหมุนอิสระ ( Free Roller Conveyor ) และเนื่องจากการทำงานโดยทั่วไปใช้แรงดึงดูดของโลกเป็นพลังงานต้นกำลัง จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องลำเลียงด้วยแรงดึงดูดของโลก ( Gravity Conveyor ) แต่ชื่อที่นิยมเรียกมากกว่าคือ ลูกกลิ้งลำเลียงแบบหมุน อิสระ ( Free Roller Conveyor )

ลูกกลิ้งแอ่ง

   ส่วนประกอบของลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ ชุดลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับอาจสร้างให้ติดตั้งอยู่ที่ เคลื่อนย้ายไม่ได้หรือสร้างให้เคลื่อนย้ายแบบรถเข็นทั่วไปก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ถ้าใช้งานในสถานที่เดียวตลอดอาจสร้างแบบยึดติด หากต้องการนำชุดลูกกลิ้งไปใช้ในหลายสถานที่ก็ออกแบบและสร้างให้มีน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกเป็นต้น นอกจากนี้ชุดลูกกลิ้งลำเลียงอาจสร้างในแนวโค้งเพื่อช่วยให้ขนถ่ายวัสดุเปลี่ยนแนวทิศทางได้อีกด้วย ส่วนประกอบที่สำคัญของชุดลูกกลิ้งได้แก่ ลูกกลิ้ง, โครงยึดลูกกลิ้ง, และขาตั้ง ซึ่งจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

        1 ลูกกลิ้ง ( Roller ) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของชุดลำเลียงลูกกลิ้งลำเลียงทั้งหมดนี้ เพราะชุดลูกกลิ้งลำเลียงเกิดจากการนำลูกกลิ้งหลาย ๆ ลูก มาจัดวางเรียงยึดแกนลูกกลิ้งติดอยู่บนโครงสร้างลักษณะแนวแกนเรียงขนาดกันไปโดยเว้นระยะห่างของลูกกลิ้งเป็นระยะเท่า ๆ กัน ตลอดโครงสร้าง ส่วนประกอบของตัวลูกกลิ้งมีส่วนประกอบที่สำคัญต้องนำมาคำนวณความแข็งแรงในการออกแบบ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ส่วนของท่อหมุน ( Tube ), แบริ่ง ( Bearing ) และแกนเพลา ( Spindle ) ดังแสดงในรูปที่ซึ่งพอตำแนกรูปแบบและชนิดของส่วนประกอบต่าง ๆ ของลูกกลิ้งได้ดังนี

     1.1 กระบอกหมุน ( Tube ) เป็นชิ้นส่วนของลูกกลิ้งส่วนนอกสุดของลูกกลิ้งทำหน้าที่รองรับน้ำหนักและหมุนพาวัสดุเคลื่อนที่ไปโดยผิวของท่อจะสัมผัส และรับน้ำหนักโดยตรงจากวัสดุที่ขนถ่ายในบางครั้งที่ฟิวท่ออาจมีหน้าแปลนแผ่นบางที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อเชื่อมติดไปบนผิวท่อ เพื่อทำหน้าที่บังคับทิศทางวัสดุที่ขนถ่ายไม่ให้เคลื่อนออกนอกแนวทางเคลื่อนที่ วัสดุที่ใช้ทำท่อหมุนของลูกกลิ้งนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุที่ขนถ่ายมีทั้งทำด้วยพลาสติก, โลหะ และอโลหะหรือพลาสติกที่มีผิวหุ้มยาง เป็นต้น หากเป็นนงานที่ลำเลียงวัสดุเบา ๆ เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหาร ส่วนมากจะใช้ท่อลูกกลิ้งที่ทำด้วยพลาสติก ถ้าใช้ขนวัสดุที่มีน้ำหนักมากโดยทั่วไปจะใช้ท่อที่ทำด้วยเหล็กที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน หากใช้งานหนักและขนวัสดุที่มีความเป็นกรดหรือขนวัสดุที่ไม่ต้องการสัมผัสกับสนิมเหล็กก็จะใช้ท่อโลหะไร้สนิม เช่น สแตนเลสหรืออลูมินเนียม หรือท่อโลหะหุ้มด้วยผิดยาง เป็นต้น

     1.2 แบริ่ง ( Bearing ) เป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ลดแรงเสียดทางอันเกิดจากการหมุน และยังทำหน้าที่รับและถ่ายทอดแรงอันเกิดจากการหมุน และยังทำหน้าที่รับและถ่ายทอดแรงจากท่อสู่แกนเพลา หากเป็นลูกกลิ้กที่ใช้งานหนักมาก ๆ แบริ่งจะทำหน้าที่รับแรงจากปลายเพลาส่งต่อไปยังโครงสร้าง โดยทั่วไปลูกกลิ้งแต่ละลูกจะมีแบริ่งอยู่ที่ปลายทั้งสองของลูกกลิ้งข้างละ 1 ลูก ชนิดของแบริ่งขึ้นอยู่กับการนำลูกกลิ้งไปใช้งาน โดยเฉพาะน้ำหนักวัสดุที่กดทับบนลูกกลิ้ง ชนิดของแบริ่งที่มัใช้ในลูกกลิ้งได้แก่ แบริ่งแบบโค้งผิวเรียบ ( Spherical Plain Bearing ), แบริ่งที่มีความเที่ยงตรงปานกลาง ( Semi Precision Bearing ), แบริ่งที่มีความเที่ยงตรงสูง ( Precision Bearing )
- ลูกกลิ้งที่ใช้แบริ่งแบบโค้งผิวเรียบจะป้องกันน้ำและแบคทีเรีย ( Bacteria ) เข้าสู่ท่อได้ดีถอดทำความสะอาดได้ง่าย ใช้กันงานเบา ๆ อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 50 C เหมาะสำหรับโรงงานผลิตอาหาร
- ลูกกลิ้งที่ใช้กับแบริ่งทีมีความเทียงตรงปานกลางลูกกลิ้งจะหมุนตัวเปล่าได้คล่อง เพราะใกนากรสร้างแบริ่งจะม่ช่องว่างระหว่างชิ้นส่วนของ แบริ่งมาก ลูกกลิ้งชนิดนี้จึงเหมาะกับงานลำเลียงวัสดุที่มีน้ำหนักเบาจนถึงหนักป่านกลาง
- แบริ่งที่มีความเที่ยงตรงสูง จะหมุนตัวเปล่าได้ไม่คล่องเท่าลูกกลิ้งที่ใช้แบริ่งแบบเที่งตรงปานกลางเพราะแบริ่งที่ใช้จะมีช่องว่างระหล่างชิ้นส่วนของแบริ่งน้อยลูกกลิ้งที่ใช้กับแบริ่งชนินี้จะรับน้ำหนักวัสดุขนถ่ายได้สูงกว่าลูกกลิ้งที่ใช้กับแบริ่งชนิดอื่น ๆ

     1.3 เพลา ( Spindle ) เป็นชิ้นส่วนของลูกกลิ้งที่ยึดติดักลโครงสร้าง ทำหน้าที่รับและส่งถ่ายน้ำหนักทั่งหมดบนลูกกลิ้งสู่โครงสร้าง เพลาเป็นส่วนที่อยู่ในส่วนกลางของลูกกลิ้งยึดร้อยผ่านรูในของแบริ่ง ดังนั้นขนาดของรูเพลาจะถูกกำหนดโดยขนาดของแบริ่งวัสดุที่ใช้ทำเพลาจะเป็นเหล็กหรือสแตนเลส เพลาลูกกลิ้งส่วนมากจะเป็นเพลากลมในบางครั้งเป็นเพลารูปหน้าตัดหกเหลี่ยม ความแตกต่างในการสร้างเพลาอยู่ที่ตำแหน่งปลายเพลาทั้งสองรูปแบบของการสร้างปลายเพลาขึ้นอยู่กับวัตถุประส่งค์ในการยึดเพลาติดกับโครงสร้างเช่น รูปแบบปลายเพลากลม. ปลายเพลากลมมีรูจดพิน ( Pin ), ปลายเพลาเจาะรูทำเกลียวใน, ปลายเพลาทำเกลียวนอก, ปลายเพลากัดเป็นร่อง และปลายเพลกัดฝ่านเป็นต้นดังแสดงในรูป


     นอกจากลูกกลิ้งจะประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบหลัก 3 ชนิด อันได้แก่ ท่อกระบอก, แบริ่ง, และเพลาแล้ว ในบางครั้งต้องการ การใช้งานที่พิเศษออกไป อาจมีซีล ( Seal ) ติดด้านนอกแบริ่งเพื่อป้องกันฝุ่นเข้าสู่แบริ่ง หรือ ป้องกันน้ำเข้าสู่แบริ่ง และ ท่อ เป็นต้น ซีลที่ใช้อาจจะเป็นเหล็ก, พลาสติกหรือยาง รูปแบบของซีลมีหลายรูปแบบด้วยกัน หากเพียงเพื่อป้องกันฝุ่นอย่างเดียวก็จะสร้างรูปบบง่าย ๆ อาจเป็นแผ่นแหวนกลม ( O-Ring ) หรือเป็นรูปถ้วยครอบอย่างง่าย ๆ หากเพื่อวัตถุประส่งค์ป้องกันน้ำด้วยส่วนมากจะสร้างเป็นซีลรูปถ้วย ( Lip Seal ) หลายชั้น 2 อัน หันหน้าสอดเข้าหากันเป็นต้น รูปแบบของซีลแบบต่าง ๆ ดูได้จากรูป


 • Plastic-End-Cap-ECRP.jpg
  ฝาปิดลูกกลิ้ง หรือ End Cap Roller คืออุปกรณ์สำหรับงานลูกกลิ้งลำเลียง ที่สวมอยู่ปลายท่อลูกกลิ้งลำเลียง ซึ่งจะมีทั้งแบบที่สวมอัด และเชื่อมประกอบ ฝาปิดลูกกลิ้ง End cap roller ทางเรามี...

 • Steel-End-Cap-ECRS.jpg
  ฝาปิดลูกกลิ้ง หรือ End Cap Roller คืออุปกรณ์สำหรับงานลูกกลิ้งลำเลียง ที่สวมอยู่ปลายท่อลูกกลิ้งลำเลียง ซึ่งจะมีทั้งแบบที่สวมอัด และเชื่อมประกอบ ฝาปิดลูกกลิ้ง End cap roller ทางเรามี...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ลูกกลิ้งลำเลียง หรือ Roller Drive ในระบบลำเลียงที่มีใช้กันอยู่ก็มีอยู่ 2 แบบคือ - แบบชนิดที่เฟืองขับเป็นพลาสติก Roller Drive Plastic sprocket -แบบชนิดที่เฟืองขับเป็นเหล็ก Roller Dr...

 • Skate Wheel.jpg
  สำหรับสเก็ตวีล หรือ Skate Wheel ทางเราก็มีจำหน่ายอยู่หลายชนิด หลายขนาด สนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับ

 • ball transfer Units.jpg
  ในอุตสาหกรรมการผลิต การขนง และการขนถ่าย Ball Transfer Units หรือ ลูกบอลลำเลียงถือว่ามีส่วนสำคัญประการหนึ่ง เพราะว่ามีความสะดวกในการขนถ่าย และการขนย้าย อีกทั้งราคาก็ไม่แพงมาก เมื่อ...